Inbjudan till årsmöte för RFSL Katrineholm

Vi hoppas att just du vill sitta med i styrelsen för 2024 ❤️

Onsdag 27:e mars klockan 20.15-21.00 via Google Meet

Anmälan till kontakt@katrineholmpride.se
Årsmöteshandlingar

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress), 12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för verksamhetsåret
 13. Motioner
 14. Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, – Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare
 15. Val av kongressombud
 16. Val av valberedning
 17. Val av  revisorer
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 20. Mötets avslutande.

Katrineholm Pride 24-26 augusti 2023
Ny information om årets Pridevecka kommer läggas upp löpande på hemsidan och våra sociala medier.

Vad gör du? ditt företag? din jobbavdelning? Lägg upp era insatser med #katrineholmpride #katrineholm

⁠Tillsammans visar vi på värdet av mänskliga rättigheter!

❤️ All kärlek till er! ❤️

PS Kom med idéer för årets Pride!

Varma hälsningar
Projektgruppen Katrineholm Pride